СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.91, АЛ.3 ОТ ППЗОП ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ И ИЗВЪРШЕНОТО КЛАСИРАНЕ