Обща информация

Обществена поръчка с наименование „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ с две обособени позиции: 1. Обособена позиция 1: “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ЦВП“; 2. Обособена позиция 2: “Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ЦВП”.

Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“. Включва закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост. Осигуряване на хотелско настаняване в страната, в Европа и извън Европа за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Обществената поръчка включва две обособени позиции.

Процедурата е предмет на „ съвместно възлагане“ и е открита с Решение                        № РО-02 от дата 24.03.2020 г. на Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН.

Линк към преписката в АОП:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=379745

 

Линк към преписката в Профила на купувача на Възложителя, който организира и финансово обезпечава цялостното провеждане на обществената поръчка- ИИКТ-БАН:

https://sop.bg/iict.bas-739/proceduri-20-1-zop/a1-0006197.html

Видимост на тази публикация: 
Public - accessible to all site users