Обявление за възложена поръчка - прекратяване по обособена позиция № 45