Обявление за възложена поръчка - сключен договор по обособена позиция №3