Обявление за възложена поръчка - сключен договор по об. позиция № 8