Обявление за възложена поръчка - сключени договори по обособени позиции № 1 и №2