Обявление за възложена поръчка-сключени договори по обособени позиции №№3, 6, 7, 8 и 9