Обявление за възложена поръчка-сключени договори по обособени позиции №№4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 и 15