Обявление за възложена поръчка-сключени договори по обособени позиции №№ 2, 3, 4, 5 и 6