Решение № РК 36-552/23.03.2018г. за изменение на влязло в сила Решение № РК36-61/17.01.2018 в частта за определяне на изпълнители по обособени позиции с №№ 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14 и 19