Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация