Решение за одобряване на обявл. за изменение или допълн.информация свързано с разяснение по чл.33,ал.1 с изх.№4913 публикувано на 21.12.2017 в ПК