информация за извършени периодични плащания м.декември 2015г.