Допълнително спорозумение N2 към Договор Д-КС-197/22.01.2016