Решение за класиране , определяне на изпълнители и прекратяване на обособени позиции