информация за извършени периодични плащания м.януари 2015г.