информация за извършени периодични плащания м.октомври