информация за извършени периодични плащания м.април 2015