28/2015

„Упражняване на инвеститорски контрол от името на Възложителя при изпълнение на строителството на обект: Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на КОМПЛЕКС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ – ФИЛИАЛ “ПРОФ.ИВАН МИТЕВ“ - ВРАЦА, състоящ се от пет сгради и дворно място в УПИ VІІІ - „ЗА КОМПЛЕКС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“, и.п 12259.1027.118, кв.13 (бивш 264) по плана на гр. Враца, ж.к.“Източна –промишлена зона“, бул.“2-ри юни“ №179““